Sunositeljica je ili izvodi nastavu iz predmeta Građansko pravo I i II, Europsko privatno pravo (na hrvatskom i engleskom jeziku) i Autorsko pravo, na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Na Akademiji dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na preddiplomskom i diplomskom studiju produkcije, nositeljica je predmeta Autorsko pravo i Legislativa u audiovizualnoj industriji.

 

Na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima svih usmjerenja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu nositeljica je predmeta Društveni i pravni aspekti glazbe i Autorsko pravo.

 

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz predmeta Nasljedno pravo te Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva. Na doktorskom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost izvodi nastavu iz predmeta Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Trgovačko pravo i pravo društava izvodi nastavu iz predmeta Pravo industrijskog vlasništva.

 

Održava pozvana predavanja i na drugim poslijediplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

 

Izvodi nastavu iz predmeta Uvod u građansko pravo na Stručnom studiju javne uprave te predmeta Osnove građanskog prava na Stručnom poreznom studiju Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.