Od 2004. godine napisala je jednu knjigu i jedno poglavlje u knjizi, 39 znanstvenih radova (od toga 17 u koautorstvu) i 17 stručnih radova te dva stručna priručnika (u koautorstvu), sve iz područja građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva.

 

Urednica je dvije knjige, nekoliko zbornika te više od 10 domaćih i međunarodnih savjetovanja i konferencija.

 

 

Izlagala je na više od 70 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, savjetovanja, seminara, radionica i sličnih skupova.

 

Izvodi nastavu iz nekoliko predmeta u području građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na Pravnom fakultetu i na Muzičkoj akademiji te na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju produkcije na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na poslijediplomskim specijalističkim te na doktorskom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


 

Voditeljica je Poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Intelektualno vlasništvo na kojem je (su)nositeljica i nekoliko predmeta. Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu.Trenutno sudjeluje kao znanstvenica na znanstveno-istraživačkim projektima: "Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi", financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, 2014-2017 (http://citprotect.pravo.unizg.hr/index.php?id=38) i "Novi hrvatski pravni sustav" kojeg financira i provodi Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kontinuirano od 2004. Sudjelovala je kao znanstvenica na još nekoliko domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata.


 

Članica je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih asocijacija.