Od 2004. godine napisala je jednu knjigu i jedno poglavlje u knjizi, 47 znanstvenih radova (od toga 22 u koautorstvu) i 17 stručnih radova te dva stručna priručnika (u koautorstvu), sve iz područja građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva.

 

Urednica je dvije knjige, nekoliko časopisa i zbornika radova te više domaćih i međunarodnih savjetovanja i konferencija.

 

 

Izlagala je na više od 100 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, savjetovanja, seminara, radionica i sličnih skupova.

 
 

 

Izvodi nastavu iz nekoliko predmeta na Pravnom fakultetu, Muzičkoj akademiji te na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na poslijediplomskim specijalističkim te na doktorskom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


 

Voditeljica je Poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Intelektualno vlasništvo Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je (su)nositeljica i nekoliko predmeta.Redovito sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstveno – istraživačkim projektima kao znanstvenica ili voditeljica.


 

Članica je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih asocijacija.

 

U 2016. godini dobila je nagradu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u kategoriji za najbolji stručni i znanstveni rad znanstveno-istraživačkog i akademskog osoblja.