RMV

 

Dr. sc. ROMANA MATANOVAC VUČKOVIĆ docentica je na Katedri za građansko pravo

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obavlja znanstveno-nastavnu i stručnu djelatnost u području građanskog prava

i prava intelektualnog vlasništva.