RMV

Dr. sc. ROMANA MATANOVAC VUČKOVIĆ je izvanredna profesorica na Katedri za građansko
pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Obavlja znanstveno-nastavnu i stručnu djelatnost u području građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva.

 

Voditeljica je Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Intelektualno vlasništvo“ na Sveučilištu u Zagrebu.