RMV

 

Dr. sc. ROMANA MATANOVAC VUČKOVIĆ je izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obavlja znanstveno-nastavnu i stručnu djelatnost u području građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva.